پروژه مسکن مهر مشکل کمبود اعتبار دارد

پروژه مسکن مهر مشکل کمبود اعتبار دارد

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت:‌ پروژه مسکن مهر با مشکل کمبود اعتبارات مواجه است و اگر دولت از مجلس و یا کمیسیون عمران درخواست کند مجلس در مسیر رفع این موانع قدم برمی‌دارد.