شرحی بر عظمت یک کوه به نام بانو صغری المعی

شرحی بر عظمت یک کوه به نام بانو صغری المعی

آدم‌های دوراندیش مشخصه بارزی ندارد که بتوان آنها را در یک اجتماع مثلاً ۱۰۰ نفری تشخیص داد، اما یکی از مهمترین ویژگی های آنان این است که دوراندیشی خود را با وقف اموال خود نشان می‌‌دهند.