تجسم اراده/ معلولیتی که موفقیت تعریف می شود

تجسم اراده/ معلولیتی که موفقیت تعریف می شود

دیدن انسان‌های موفقی که با وجود معلولیت همچنان به کار و تلاش پرداخته و در جهت رسیدن به ارزش‌های والای انسانی تلاش می‌کنند، درس بزرگی است برای همه افرادی که قدر سلامت و نعمت‌های الهی را نمی‌دانند.