نارضایتی ۴ ساله فرهنگیان گیلان از اداره کل آموزش و پرورش/ مدیری که تنها به بقای خود می اندیشد و هیچ پاسخی برای مشکلات فرهنگیان ندارد!

نارضایتی ۴ ساله فرهنگیان گیلان از اداره کل آموزش و پرورش/ مدیری که تنها به بقای خود می اندیشد و هیچ پاسخی برای مشکلات فرهنگیان ندارد!

این مدیرکل که آموزش و پرورش را به حیاط خلوت سیاسی یکی از نمایندگان مسئله دار و پرحاشیه تبدیل کرده است، امید دارد که این نماینده از وی حمایت کند تا در مسئولیتش ابقا شود.