آیا بازی کلش اف کلنز مفید است؟

آیا بازی کلش اف کلنز مفید است؟

در «کلش آف کلنز» همه کاربران باید تخریب کنند و بی‌رحم باشند به همین دلیل است که در روند این بازی ضعیف ترها، زودتر مورد آسیب قرار می‌گیرند

(همان اصلی که در قانون جنگل حکمفرما است) از این رو افراد وارد شده به فضای بازی، مدام نگران این هستند
که قلعه شان مورد دستبرد قرار نگیردو این استرس و اضطراب را در بچه ها تجدید می کند.

يك روز در همراه با كودكان مواد فروش + عکس

يك روز در همراه با كودكان مواد فروش + عکس

يش از يك ميليون و 700 هزار كودك كار در ايران. اين آخرين و تازه ترين اطلاعات مركز آمار ايران است كه گواهي از نرخ بالاي تعدادي كودكاني دارد كه در كف خيابان به كار گرفته مي‌شوند.