حجاب و عفاف زمینه ساز حیات طیبه/ تمرکز دشمن بر حجاب زدایی است

حجاب و عفاف زمینه ساز حیات طیبه/ تمرکز دشمن بر حجاب زدایی است

۲۱ تیر ماه ۱۳۱۴ عمال رژیم رضاخان مردم نمازگزار و مومنی که در مسجد گوهرشاد مشهد به خاطر مخالفت با دستور کشف حجاب تحصن و اجتماع کرده بودند را وقیحانه به خاک و خون کشیدند، روزی که در تقویم کشور به نام روز عفاف و حجاب نامگذاری شد.