تکلیف شهروندان و ضابطین قضایی با کسانی که نمی خواهند بازنشسته شوند!

تکلیف شهروندان و ضابطین قضایی با کسانی که نمی خواهند بازنشسته شوند!

دل کندن از میز ریاست، امروزه بدل به یکی از دغدغه های مدیران بازنشسته شده است. شاید اگر حکمی در قانون یا شرع مبنی بر موروثی بودن میز و صندلی مدیریت بود، روسا و مدیران در اجرای این مُر قانونی ذره ای تردید و تفسیر و تعبیر به خود راه نمی دادند