نسق سازی ارثیه نامبارک در رشت/ چه کسی قهرمان ساماندهی نسق سازی می‌شود؟

نسق سازی ارثیه نامبارک در رشت/ چه کسی قهرمان ساماندهی نسق سازی می‌شود؟

پس از حدود یک دهه ساخت ساز مسکن در اراضی نسقی رشت و بهره‌مندی نصف و نیمه شهروندان از خدمات بخش عمومی دولت، اکنون این عرصه رهاشده نیازمند قهرمانانی از کرسی‌های تصمیم‌گیری ملی و محلی است تا اوضاع نامیمون شهری را سامان ببخشد.