ظرفیت ویژه‌ای که همواره نادیده گرفته می‌شود/ گیلان چهارمین استان در داشتن بیشترین کرسی مجلس و جزء ۱۰ استان آخر بودن در پیشرفت!

ظرفیت ویژه‌ای که همواره نادیده گرفته می‌شود/ گیلان چهارمین استان در داشتن بیشترین کرسی مجلس و جزء ۱۰ استان آخر بودن در پیشرفت!

همان مقدار که استان های دیگر رشد داشته و برخی از آنان واقعا متحول گردیدند، استان ما بعلل گوناگون (مسئولین غیر بومی یا ناتوان و نمایندگان ضعیف) جزو ده استان آخر کشور به حساب می آید.