روند فروپاشی تدریجی آمریکا آغاز شده است

روند فروپاشی تدریجی آمریکا آغاز شده است

جانشین دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا گفت‌:‌ نظام آمریکا هم‌اکنون در ابعاد مختلف از حوزه‌هایی نظیر سیاست، ‌اقتصاد، امور فرهنگی و به‌ویژه بنیان خانواده در حال اضمحلال و فروپاشی تدریجی است.