لوایح چهارگانه FATF را با اذن رهبری به پیش بردیم/ اگر هزار بار دیگر به انتخابات برگردیم، باز به روحانی رای خواهم داد!!

لوایح چهارگانه FATF را با اذن رهبری به پیش بردیم/ اگر هزار بار دیگر به انتخابات برگردیم، باز به روحانی رای خواهم داد!!

تا بدین جای کار هم ما در مجلس هیچ کاری را بدون اذن رهبری انجام ندادیم و نخواهیم داد. برجام با اذن رهبری بود و تا این مرحله هم، لوایح چهارگانه FATF را بدون اذن رهبری به پیش نبردیم.