کارگرنیا، رئیس شورا: تلاش برای حفظ ساختمان شهرداری به عنوان نماد رشت/ علوی، شهردار رشت: تدوین طرح ساماندهی پیاده راه فرهنگی

کارگرنیا، رئیس شورا: تلاش برای حفظ ساختمان شهرداری به عنوان نماد رشت/ علوی، شهردار رشت: تدوین طرح ساماندهی پیاده راه فرهنگی

جلسه ساماندهی پیاده راه فرهنگی یکشنبه ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۰ با حضور محمد حسین واثق کارگرنیا رئیس شورا و سید امیر حسین علوی شهردار رشت در منطقه دو شهرداری برگزار گردید.