شفافیت اطلاعات ، تکلیف حوزه‌های اداری و خدماتی/ کاهش میزان رانت و فساد در صورت اطلاع مردم از حقوق شهروندی

شفافیت اطلاعات ، تکلیف حوزه‌های اداری و خدماتی/ کاهش میزان رانت و فساد در صورت اطلاع مردم از حقوق شهروندی

شهردار رشت مکلف کردن حوزه‌های اداری و خدماتی شهرداری رشت به شفافیت اطلاعات را خواستار شد و گفت: باید برای ارزیابی عملکردها، تشویق‌ها و ارتقاء شغلی در شهرداری رشت معیار و شاخص تعیین شود.