قرآنیان برای کسب ثروت هدفگذاری نکنند/ یافتن ارتباط معنایی میان آیات؛ نقطه قوت حفظ قرآن

قرآنیان برای کسب ثروت هدفگذاری نکنند/ یافتن ارتباط معنایی میان آیات؛ نقطه قوت حفظ قرآن

رحیمی با اشاره به اینکه ما اغلب ثروت را در مادیات می بینیم، اما قرآن یک ثروت معنوی است، گفت: لذا کسانی که به عرصه قرآنی وارد می شوند نباید کسب ثروت هدفگذاری آنان باشد، بلکه باید قرآن را در کنار یک شغل اصلی با جدیت دنبال کنند.