با سیاست های دوگانه نمی توان از شر کرونا راحت شد!

با سیاست های دوگانه نمی توان از شر کرونا راحت شد!

مشخص نیست چگونه حضور در مراسم ۱۳ آبان آن هم در فضایی باز می تواند عامل شیوع ویروس تلقی شود اما برگزاری همایش اوراسیا در فضایی بسته، از نظر ستاد مبارزه با ویروس کرونا، عاملی برای شیوع بیشتر آن نخواهد بود.