سیم های فرسوده گیلان؛ هشداری برای پیشگیری

سیم های فرسوده گیلان؛ هشداری برای پیشگیری

فرسودگی شبکه سیمی برق و انباشت این فرسودگی طی سالیان اخیر به یکی از چالش‌های اساسی گیلان تبدیل شده است که در صورت نادیده گرفتن این چالش امکان بروز حوادث تلخ دور از انتظار نیست.