بی تدبیری استانداری و شهرداری، باز هم طعم شیرین برف را در کام مردم تلخ کرد!

بی تدبیری استانداری و شهرداری، باز هم طعم شیرین برف را در کام مردم تلخ کرد!

گویا آن همه جلساتی که از اوایل هفته پیرامون جلوگیری از خسارات این بارش برف با عنوان “جلسات ستاد بحران” برگزار کرده بودند، فواید ملموسی نداشت و صرفا می توان از آن به عنوان نشست های “گزارش کاری” یاد نمود.

کارگر شهرداری 5 ماه حقوق نگرفته و توان خرید حتی شیرخشک برای فرزندش ندارد ولی مدیری 60 میلیون تومان گرفته است!

کارگر شهرداری 5 ماه حقوق نگرفته و توان خرید حتی شیرخشک برای فرزندش ندارد ولی مدیری 60 میلیون تومان گرفته است!

کارکنان شهرداری از ترس جرات حرف زدن ندارند. چون می دانند فردا کلاسشان تعطیل می شود! پوست دستان کارگران از سرما تکه پاره شده است و حقوق نمی گیرند و شب چله چیزی برای زن و بچه شان نمیتوانستند بخرند! در شهرداری چه خبر است؟