مطالبات شهرداری را وصول کنید و پاداش بگیرید!

مطالبات شهرداری را وصول کنید و پاداش بگیرید!

وصول مطالبات از بدهکاران شهرداری که بسیاری از آنان از ادارات دولتی هستند، دربرگیرنده مباحث حقوقی متعدد است و مشخص نیست پرسنل شهرداری رشت بر چه اساس و با تکیه بر کدام دانش و اهرمی می بایست نسبت به وصول مطالبات شهرداری اقدام کنند!