پشت پرده عدم انتخاب شهردار سیاهکل چیست؟!

پشت پرده عدم انتخاب شهردار سیاهکل چیست؟!

بی‌نظمی در برپایی جلسات شورا، وجود شایعات و عدم معرفی شهردار سیاهکل منجربه نارضایتی شهروندان نسبت به کمکاری شورای شهر سیاهکل شده و مردم خواستار ورود نهادهای نظارتی ازجمله فرمانداری سیاهکل هستند.