به گردن کرونا نیاندازید/ بی‌برنامگی، اختلاف، جناح گرایی، منفعت طلبی و بی توجهی به مطالبات مردم؛ از عملکردهای شورای پنجم رشت!

به گردن کرونا نیاندازید/ بی‌برنامگی، اختلاف، جناح گرایی، منفعت طلبی و بی توجهی به مطالبات مردم؛ از عملکردهای شورای پنجم رشت!

این عملکردها سبب شد که هم در انتخاب شهردار به بن بست برسند و ماه ها شهر بدون شهردار اداره شود و درنهایت ناگزیر شدند که به یک گزینه غیربومی و ناکارامد برای شهرداری رشت تن در دهند و هم این که برنامه های توسعه شهر عقب بیفتد.