اعضای شورا بر اساس بلوغ فکری خود، دکتر نصرتی را انتخاب کردند/ هر منتقدی اگر جای ما بود، به نصرتی رای می داد!

اعضای شورا بر اساس بلوغ فکری خود، دکتر نصرتی را انتخاب کردند/ هر منتقدی اگر جای ما بود، به نصرتی رای می داد!

اعضای شورای اسلامی شهر رشت ازهرسه جریان موجود و برای اولین بار و بدون هماهنگی قبلی وبراساس بلوغ فکری به اتفاق آرا جهت توسعه شهر رشت آقای دکترنصرتی رابه عنوان شهردار رشت انتخاب کردند.