شورای چهارم رشت و معاونین استاندار به دنبال نقش آفرینی در انتخاب شهردار!/ چه ذی نفعانی به دنبال شهردار قزوین هستند!؟

شورای چهارم رشت و معاونین استاندار به دنبال نقش آفرینی در انتخاب شهردار!/ چه ذی نفعانی به دنبال شهردار قزوین هستند!؟

این روزها بیشترین منافع گویا به سوی قزوین معطوف شده است. از سرپرست شهرداری که متولد رستم آباد است تا جمالی، عضو شورای چهارم که حالا نماینده رودبار است، و یکی از معاونین رودباری استاندار.