این اسناد را هم مسئول دفتر وقت امضا کرده است؟! + اسناد

این اسناد را هم مسئول دفتر وقت امضا کرده است؟! + اسناد

جالب آنکه اعیان تجاری همان ملک متری 300 هزار تومان (یعنی یک دهم ارزش زمین) ارزش گذاری شده است! اینکه 15 متر تجاری از قرار متری 300 هزار تومان باشد، اما 162 متر عرصه متری 3میلیون تومان (یعنی ده برابر ارزش اعیان تجاری) محاسبه شود کمی عجیب به نظر می رسد.