کسی که بوی شهادت از او استشمام می شد

کسی که بوی شهادت از او استشمام می شد

نمی دانم دقیقا کی ۳۶۵ روز شد اما گویا همین دیروز بود که در میانه شب قلب میلیون ها عاشق به درد آمد و اشک در پهنای صورت بارید وقتی خبر آوردند سردار دلهایی که دست یاری به ما داده بود دستش را گذاشت و به دیدار یار رفت..