حتی فکر شهردار شدن را هم نمی‌کنم/ مثل برخی نیستم که به شهردار بگویم “این آقایان را نه گزینش کن و نه سوال، ولی ابلاغ‌شان را بزن”!

حتی فکر شهردار شدن را هم نمی‌کنم/ مثل برخی نیستم که به شهردار بگویم “این آقایان را نه گزینش کن و نه سوال، ولی ابلاغ‌شان را بزن”!

عضو شورای شهر رشت با اشاره به عزل و نصب های اخیر در شهرداری رشت گفت: بنده حتی یک نیرو را در شهرداری تعرفه نکرده ام بلکه افراد خوب را به شهردار معرفی می کنم.