عدم حضور حتی یک مشاور خلاق و با انگیزه در کمیسیون فرهنگی/ آیا رئیس شورای شهر ترکیب مشاوران را تایید می‌کند؟!

عدم حضور حتی یک مشاور خلاق و با انگیزه در کمیسیون فرهنگی/ آیا رئیس شورای شهر ترکیب مشاوران را تایید می‌کند؟!

آیا احساس نشد در “ناخوش بودن حال” فرهنگی شهر همین مسئولین و روسای ادارات دولتی که به عنوان مشاور انتخاب شدند، دخیل بوده و طی سالهای اخیر کوتاهی شان در امر فرهنگی را همه مردم به چشم دیده اند؟!