شهر را سرزمین سوخته کرده اند/ به ثانیه های این شهر مرگ می بخشند

شهر را سرزمین سوخته کرده اند/ به ثانیه های این شهر مرگ می بخشند

شورای شهر، در آستانه انتخابات شهر و شهردار را رها کرده اند . یکی در حال نشای بنر! است تا از افتخاراتش بگوید و آن دیگری در فکر این است که از دکتر نوبخت کمکی برای تیم فوتبالش بگیرد و عده ای هم همراه شهردار فقط عکس می گیرند