اگر تا ۱۵مرداد ادعای خود را ثابت کردید، شغل وکالت را کنار می گذارم وگرنه شما از نمایندگی استعفا دهید!

اگر تا ۱۵مرداد ادعای خود را ثابت کردید، شغل وکالت را کنار می گذارم وگرنه شما از نمایندگی استعفا دهید!

مردانه شرط کنیم اگر شما تا تاریخ ۱۵ مرداد سال جاری اسناد و مدارک ادعای خود را منتشر کردید، بنده شغل وکالت را کنار می گذارم و در مقابل اگر نتوانستید ادعایتان را ثابت کنید، شما از نمایندگی مردم شریف رشت استعفا دهید.