نماینده آستانه یک پزشک است نه مرجع دینی/ کسی که به تذکرات گوش ندهد، شان ولی فقیه را نمی داند

نماینده آستانه یک پزشک است نه مرجع دینی/ کسی که به تذکرات گوش ندهد، شان ولی فقیه را نمی داند

استاد دانشگاه های کشور گفت: سابقه و فداکاری های دوستانی که در قضایای اخیر انتقاداتی داشتند و حرفهایی زدند، آنقدر در انقلاب روشن است که در قد و قواره آقایان نیست که به این افراد خوارج بگویند.