پیاده راه مردمی و سواره‌رو مسئولین در رشت

پیاده راه مردمی و سواره‌رو مسئولین در رشت

تردد برخی از مدیران و ژن‌های خوب با خودرو در مسیر پیاده راه موجب رنجش و آزردگی شهروندان بوده و درواقع این مسیر به پیاده راه مردمی و سواره‌رو برخی از مسئولین تبدیل‌شده است.