کد خبر : 67389
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۹:۱۲

اطلاعیه دعوت از حضور گسترده مردم به پای صندوق‌های رای از سوی ستاد دکتر قاضی زاده هاشمی در گیلان

اطلاعیه دعوت از حضور گسترده مردم به پای صندوق‌های رای از سوی ستاد دکتر قاضی زاده هاشمی در گیلان

ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﺻﻠﺢ دﺷﻤﻨﺎن ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده اﻳﺮان ﻋﺰﻳﺰ اﺳﻼﻣﻲ را ﻣﺎﻳﻮس ﻧﻤﻮده و آﻳﻨﺪه اى روﺷﻦ و اﻣﻴﺪﺑﺨﺶ ﺑﺮاى ﻛﺸﻮرﻣﺎن رﻗﻢ ﺑﺰﻧﻴﻢ.

به گزارش گیلانستان، رضا پاک سرشت رییس ستاد انتخاباتی دکتر قاضی زاده هاشمی استان گیلان از مردم برای حضور گسترده در انتخابات دعوت نمود.

متن پیام وی به شرح زیر است:

ﻣﺮدم ﺷﺮﻳﻒ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن

ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺤﻘﻖ اراده ﻣﻠﺖ ﺑﺮاى ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ در ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻲ ﻫﻤﻴﺸﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت داراى اﻫﻤﻴﺖ و ﺟﺎﻳﮕﺎه واﻻﻳﻲ ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ و ﻣﺮدم ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻮاره ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮرى در اﻳﻔﺎى اﻳﻦ رﺳﺎﻟﺖ و ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﺰرگ ﺑﺮ دوش داﺷﺘﻪ و دارﻧﺪ.

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺴﻴﺮى اﺳﺖ ﺑﺮاى ﺗﺮﺳﻴﻢ آﻳﻨﺪه اى روﺷﻦ و ﭘﺮ اﻣﻴﺪ ﺑﺮاى ﻣﺮدم و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺰرگ ﺑﺮاى ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻛﺸﻮر ﻋﺰﻳﺰﻣﺎن اﺑﺮان اﺳﻼﻣﻲ و ﻋﺒﻮر از ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﭼﻮن اﺷﺘﻐﺎل و ﻣﻌﻴﺸﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻟﻲ، وﺣﺪت و ﻫﻢ اﻓﺰاﻳﻲ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﺻﻠﺢ ﮔﺮه از اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﮕﺸﺎﻳﻴﻢ.

ﺑﻲ ﺗﺮدﻳﺪ ﭘﺸﺖ ﻛﺮدن ﺑﻪ ﺻﻨﺪوقﻫﺎى راى ﺑﻲﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﻳﺶ و اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ اى ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاى ﺣﺮص و ﻃﻤﻊ دﺷﻤﻨﺎن ﻛﺸﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ در ﺣﺎل ﭘﺎﺷﻴﺪن ﺑﺬر ﻧﺎاﻣﻴﺪى و دﻟﺴﺮدى در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﻋﺰﻳﺰ اﻳﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﺎن را از ﺣﻀﻮر در ﺻﺤﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺸﻴﻤﺎن ﺳﺎزﻧﺪ.

اﻣﻴﺪوارم ﺑﺎ ﺗﺒﻌﻴﺖ از ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎى ﮔﺮاﻧﺴﻨﮓ اﻣﺎم راﺣﻞ رﺣﻤﺔ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﻓﺮاﻣﻴﻦ رﻫﺒﺮ ﻓﺮزاﻧﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻫﻢ ﺑﺎ ﻫﺮ ﮔﺮاﻳﺶ و اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ در ﺳﻴﺰدﻫﻤﻴﻦ دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮرى و ﺷﺸﻤﻴﻦ دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮراﻫﺎى اﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﺮده و ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﺻﻠﺢ دﺷﻤﻨﺎن ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده اﻳﺮان ﻋﺰﻳﺰ اﺳﻼﻣﻲ را ﻣﺎﻳﻮس ﻧﻤﻮده و آﻳﻨﺪه اى روﺷﻦ و اﻣﻴﺪﺑﺨﺶ ﺑﺮاى ﻛﺸﻮرﻣﺎن رﻗﻢ ﺑﺰﻧﻴﻢ . ٢٧ ﺧﺮداد١۴٠٠

رضا پاک سرشت
رییس ستاد انتخاباتی دکتر قاضی زاده هاشمی استان گیلان

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.