موزه و کتابخانه استاد احمد سمیعی گیلانی در رشت احداث شود

موزه و کتابخانه استاد احمد سمیعی گیلانی در رشت احداث شود

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، استاد احمد سمیعی گیلانی را یکی از ستون های فرهنگستان زبان و ادب فارسی دانست و گفت: در کنار مدفن استاد سمیعی در رشت، موزه و کتابخانه مناسبی از آثار و دست نوشته ها و یادگاری ها و ترجمه ها و کتب استاد احداث شود.