از ظرفیتهای فرهنگی رشت استفاده حداقلی هم نمی‌شود/ مدیران شهرداری و سازمان‌ها را از افراد متخصص و انقلابی انتخاب کنید

از ظرفیتهای فرهنگی رشت استفاده حداقلی هم نمی‌شود/ مدیران شهرداری و سازمان‌ها را از افراد متخصص و انقلابی انتخاب کنید

انتصاب یک جوان متعهد، انقلابی، متخصص، با سابقه ی انجام کارهای فرهنگی و به دور از نگاه های سیاسی در راس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت بسیار مفید خواهد بود.