سکوت ارشاد گیلان در هتاکی اخیر یک رسانه به مردم تالش/ آیا تریبونهای نمایندگان مجوز اهانت به اقوام دارند؟!

سکوت ارشاد گیلان در هتاکی اخیر یک رسانه به مردم تالش/ آیا تریبونهای نمایندگان مجوز اهانت به اقوام دارند؟!

آیا سکوت آقای مدیرکل، به دلیل نسبت خانوادگی مدیرمسئول این هفته نامه با یکی از نمایندگان اصلاح طلب رشت است یا در قانون مطبوعات آمده که تریبونهای رسانه ای نمایندگان مجلس اجازه و مجوز اهانت به اقوام را دارند؟!