ارتباط نماینده متحصن مجلس ششم با برخی اصولگرایان شورا چگونه برقرار شد؟!/ اخبار پشت پرده استیضاح شهردار رشت!

ارتباط نماینده متحصن مجلس ششم با برخی اصولگرایان شورا چگونه برقرار شد؟!/ اخبار پشت پرده استیضاح شهردار رشت!

اعضای اصولگرای شورای چهارم مستقیما یا غیرمستقیم «رابطه» ای با اصلاح طلبان شورای پنجم ندارند، بلکه توسط یک چهره بیرونی این رابطه بدون آگاهی اصولگرایان شورای چهارم برقرار شده است.