سعودی های بی نهایت وحشی!

سعودی های بی نهایت وحشی!

حاجیان در هنگام انجام حج تمتع حق ندارند یک پشه را بکشند حق ندارند شکار کنند اگر این کار را انجام دهند باید قربانی جهت فدیه به فقرا بدهند ولی سعودی ها نشان دادند که چقدر وحشی هستند.