بار سنگین مشکلات کمر گیلان را خم کرد/ مردم خسته اما هنوز امیدوار

بار سنگین مشکلات کمر گیلان را خم کرد/ مردم خسته اما هنوز امیدوار

به گزارش گیلانستان، کلاف پرگره مشکلات استان گیلان سالهاست که زندگی اهالی را در برگرفته است. بیکاری، زمین خواری، کوه خواری، تغییر کاربری اراضی، مشکلات متعدد کشاورزان، بی سروسامانی گردشگری، مشکلات صید و صیادی، تنها برخی از گرفتاری‌های این استان است. و در این میان، تاخت افسار گسیخته بیکاری در این استان پذیرفتنی نیست. متأسفانه