خطر رسانه های روشنگر برای نظام و انقلاب بیشتر است، یا فساد آقازاده ها و برخی مقربان بیوت معنوی؟!

خطر رسانه های روشنگر برای نظام و انقلاب بیشتر است، یا فساد آقازاده ها و برخی مقربان بیوت معنوی؟!

باید پرسید که خطر انتشار مطالب روشنگرانه در رسانه ها برای نظام و انقلاب اسلامی بیشتر است، یا فسادهای آشکار و پنهان برخی آقازاده ها و اطرافیان با سوء استفاده از جایگاه معنوی بیت ایشان؟!

رفتن به نوار ابزار