کتاب های خوب، کتاب های بد/«فرهنگ اعلام» جامع ترین کتاب شهدای گیلان است

کتاب های خوب، کتاب های بد/«فرهنگ اعلام» جامع ترین کتاب شهدای گیلان است

پرحلم با تاکید بر اینکه کتاب فرهنگ اعلام شهدای گیلان و فرهنگ اعلامی که در سراسر کشور منتشر شده از کارهای خوبی است که برای پژوهشگران بسیار حیاتی است، گفت: اما بهتر است که این کارها دوباره بازخوانی و ویرایش شوند.