تکذیب کشف گوشت فاسد توسط مدیر حقوقی فروشگاه مدنظر/ از اداره بهداشت شکایت می کنیم

تکذیب کشف گوشت فاسد توسط مدیر حقوقی فروشگاه مدنظر/ از اداره بهداشت شکایت می کنیم

مدیر حقوقی و قراردادهای فروشگاه زنجیره‌ای درباره ماجرای گوشت‌های فاسد منجمد این فروشگاه‌ حکایت از شکایت این فروشکاه از اداره بهداشت به دلیل کذب دانستن ادعای آنان دارد که منجربه هجمه‌های مختلف در فضای مجازی علیه این فروشگاه شد.