شهدا ریشه های جوانان در این آب و خاک هستند

شهدا ریشه های جوانان در این آب و خاک هستند

معاون وزیر ورزش، با بیان اینکه زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا ریشه های جوانان در این آب و خاک را عمیق تر می کند، گفت: اسطوره های تاریخی شناسنامه یک ملت هستند و شهدا اسطوره های تاریخ معاصر ملت محسوب می شوند و می توان برا تک تک شهدا یک ملت ساخت.