دستگاه قضایی و ضرورت ورود به مساله شهرداری ها

دستگاه قضایی و ضرورت ورود به مساله شهرداری ها

گستره وسیع قوانین در کشور، چشم اندازی از تقید به قوانین و استقرار عدالت و رفع تبعیض ها و بی عدالتی ها را متصور می نمود اما، آفت های ناشی از منافع شخصی و گروهی باعث گردید تا تفاسیر و اجتهادات شخصی، دور زدن قوانین و مقررات و حتی دلسوزی های بی جا، باعث شود

رفتن به نوار ابزار