آیا از تخلفات متعدد شهرداری مطلع نیستید!؟/ چرا فساد را مشاهده می‌کنید ولی هیچ اقدام عملی از شما سر نمیزند؟

آیا از تخلفات متعدد شهرداری مطلع نیستید!؟/ چرا فساد را مشاهده می‌کنید ولی هیچ اقدام عملی از شما سر نمیزند؟

آیا شما از تخلفات متعدد مجموعه شهرداری مطلع نیستید؟ اگر مطلع نیستید پس برای چه چیزی مردم به شما رای داده و شما را نماینده خود جهت امور نظارتی بر عملکرد مجموعه شهرداری انتخاب کرده اند؟

رفتن به نوار ابزار