میدانم آنقدر شعار شنیده اید که خسته اید!

میدانم آنقدر شعار شنیده اید که خسته اید!

اندک اندک زمان آن فرا می رسد تا در انتخابات پیش روی با انتخاب صحیح؛ نفسی دوباره به رشت بی جان دهیم و فرصت را برای خدمت جوانان متخصص، با تجربه، دلسوز و پاکدست فراهم آوریم.

رفتن به نوار ابزار