بازی رنگ و نور در گره چینی و شیشه های رنگی/ فروش پنجره های ارسی خانه های تاریخی گیلان

بازی رنگ و نور در گره چینی و شیشه های رنگی/ فروش پنجره های ارسی خانه های تاریخی گیلان

کاربرد پنجره های ارسی در معماری خانه های گیلان، برگرفته از معماری استان های مرکزی است. ولی اندک خانه های باقیمانده که دارای پنجره های ارسی هستند، یا متروک و تخریب شده و یا ارسی های آن فروخته می شود.

رفتن به نوار ابزار