نقدی بر نامه مهندس عمرانی که در حوزه فرهنگی متخصص شد!/ چرا کمک ۲۰ میلیاردی شهرداری به باشگاه های ورزشی صدایتان را در نیاورد؟!

نقدی بر نامه مهندس عمرانی که در حوزه فرهنگی متخصص شد!/ چرا کمک ۲۰ میلیاردی شهرداری به باشگاه های ورزشی صدایتان را در نیاورد؟!

چرا سال گذشته با وجود آنکه کارگران ماه ها بود که حقوق خود را دریافت نکرده بودند، اما بالغ بر یک میلیارد تومان به مدیران شهرداری پاداش پرداخت شده بود، صدای این مهندس عمران بیرون نیامد؟!

رفتن به نوار ابزار