نقدی به عملکرد فرهنگی آقای قربانی/ از سکوت در ماجرای رقص روز رشت تا حمایت از مدیری که بودجه کتابهای ضدفرهنگی گیلان را تامین می‌کند!

نقدی به عملکرد فرهنگی آقای قربانی/ از سکوت در ماجرای رقص روز رشت تا حمایت از مدیری که بودجه کتابهای ضدفرهنگی گیلان را تامین می‌کند!

سکوت بی‌موقع آقای قربانی، در قبال برنامه رقص در میدان شهرداری رشت در دی‌ماه ۱۳۹۴، عملا به معنای رضایت او از این ماجرا و همراهی با مواضعی است که ضدانقلاب گرفته بود. آقای قربانی باید پاسخ بدهد که چرا در چنین فاجعه ای سکوت کردید و آبروی مردم گیلان را بردید؟