فرودگاه سردار جنگل رشت هاب صادراتی – گردشگری می شود

فرودگاه سردار جنگل رشت هاب صادراتی – گردشگری می شود

معاون اقتصادی وزیر کشور، فرودگاه رشت را دارای قابلیت تبدیل شدن به هاب تجاری و صادراتی و حتی تعمیرگاهی دانست و اضافه کرد: این ظرفیت و استعداد در فرودگاه رشت وجود دارد که قطعا می تواند قطب گردشگری را به دنبال داشته باشد.