اسنادی از متحدالشکل کردن لباس مردان گیلان در دوره دیکتاتوری رضاخان

اسنادی از متحدالشکل کردن لباس مردان گیلان در دوره دیکتاتوری رضاخان

تصویب و اجرای قانون متحدالشکل شدن لباس های مردان ایرانی در ۱۳۰۷ از نخستین وجوه ضددینی بود که پشت پرده رضاخان را افشا میکرد. ممنوعیت پوشیدن لباس طیف های مختلف روحانیت به جز برای عده معدودی از مجتهدین و اجبار برای پوشیدن لباس متحدالشکل فرنگی که شامل کت و شلوار و کراوات و گذاشتن کلاه پهلوی برای همه مردان ایرانی اجباری شد.

رفتن به نوار ابزار