وقت آن است در تشکیل مجلسی نو و کارآمد همتی بلند داشته باشیم/ برخی نمایندگان علیرغم یدک کشیدن عناوین ارزشی، به آینده جوانان آسیب زدند/ ضعف شدید مدیریتی در استان داریم

وقت آن است در تشکیل مجلسی نو و کارآمد همتی بلند داشته باشیم/ برخی نمایندگان علیرغم یدک کشیدن عناوین ارزشی، به آینده جوانان آسیب زدند/ ضعف شدید مدیریتی در استان داریم

در ادوار گذشته برخی از نامزدها با انواع تخلفات از جمله خرید رای که زیر سئوال بردن عزت یک انسان است، جهت ورود به مجلس تلاش کرده اند که اینگونه رفتارهای زشت باید به همت جوانان برچیده گردد.